Документи, свързани с медицинска дейност​

 1. Амбулаторен лист

 2. Едномесечна рецепта

 3. Тримесечна рецепта

 4. Рецепта на ветеран от войната

 5. Рецепта на инвалид от войната

 6. Направление за МДД (за медико диагностична дейност) за изследвания кръв и др.- над 100 показателя

 7. Направление за консултация /със специалист от друг профил/ – 63 различни специалности

 8. Направление за ВСД /високоспециализирана дейност/

 9. Направление за хоспитализация – по една от 267 клинични пътеки

 10. Амбулаторна процедура – по една от 24 процедури

 11. Талон за ЛКК

 12. Лична здравнопрофилактична карта

 13. Болничен лист

 14. Протокол за ТЕЛК

 15. Служебна бележка за детски добавки

 16. Рецептурна книжка

 17. Книжка на ветеран от войната

 18. Книжка на военноинвалид

 19. Искане за допълнителен лимит

 20. Отчет за получени и изразходвани биопродукти

 21. Сведение за извършени имунизации (тримесечен отчет)

 22. Годишен план за имунизации

 23. Журнал за заразно болни

 24. Журнал за контактни на заразно болни

 25. Санитарен журнал

 26. Имунизационни журнали за всички възрасти

 27. Годишен отчет на медицинските дейности за РЗИ

 28. Отчетна книга за образуваните опасни отпъдъци и тяхното движение

 29. Отчет за опасни отпадъци

 30. Бързо известие за заразоносител

 31. Журнал за температурата в хладилника – ежедневно вписване

 32. Журнал за стерилизация

 33. Отчитане на бройка заболели от ОВИ през есенно – зимния период

 34. Писмо – покана за имунизация

 35. Отчет на смъртни актове – за всеки акт

 36. Получаване и отчет на зелени и жълти рецепти

 37. Зелена рецепта

 38. Жълта рецепта

 39. Обикновена бяла рецепта

 40. Направление за изследвания извън НЗОК /платени/

 41. Медицинска бележка за извинение на отсъствия на дете от детска градина, училище

 42. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни за детска градина

 43. Медицинска бележка за зелено училище

 44. Вариант – Справка за здравословно състояние – образец на частно училище – за зелено училище

 45. Медицинска бележка за постъпване в детска градина

 46. Зелен талон за детска кухня

 47. Зелен талон по НОИ за санаториум

 48. Етапна епикриза за ТЕЛК

 49. Етапна епикриза за санаториум

 50. Етапна епикриза на служещи към момента военни и полицаи.

 51. Етапна епикриза на полицаи за явяване на изпит по физическа подготовка.

 52. Медицинско свидетелство за работа

 53. Медицинско свидетелство за брак

 54. Медицинско свидетелство за шофьорска книжка

 55. Медицинско свидетелство за постъпване в професионална гимназия

 56. Медицинско свидетелство за постъпване в университет

 57. Медицинско свидетелство за постъпване в университет в чужбина

 58. Медицинско свидетелство за осиновяване на дете

 59. Медицинско свидетелство за застрахователно дружество

 60. Медицинско свидетелство за право за участие в професионелен курс ( за огняри, готвачи, моторна резачка и др.)

 61. Издаване и заверка на здравна книжка

 62. Удостоверение за направени имунизации

 63. Декларация за отказ от имунизации

 64. Имунизационен паспорт

 65. Лична амбулаторна карта

 66. Медицинско удостоверение за постъпване в дом за стари хора

 67. Медицинско удостоверение за инвалиди, че посещават кабинета и времетраене на услугата

 68. Медицинско удостоверение за здравословно състояние валидно пред бюрото по труда

 69. Медицинско удостоверение за здравословно състояние валидно пред служба КОС на МВР

 70. Медицинско удостоверение за здравословно състояние за кандидастване за българско граждансво

 71. Служебна бележка за социална кухня

 72. Декларация за отказ от донорство

 73. Протокол за здравно осигурителна книжка

 74. Съобщение за смърт

 75. Удостоверение за кремация