Документи, свързани с фирмената дейност

 1. Декларации 1, 6, 13 – в зависимост от правната форма на фирмата
 2. Годишна данъчна декларация
 3. Годишен финансов отчет за ЕООД и ООД
 4. Декларация по ЗБУТ
 5. Книга за болнични листове на персонала
 6. Декларация за болничен на персонала
 7. Книга за инструктаж по безопасни условия на труд
 8. Книга за водене на отпуск на персонала
 9. Досие на наетия персонал – за всеки изпълнител индивидуално
 10. Защита на личните данни – регистър на дейностите
 11. Защита на личните данни – указание за персонала
 12. Финансов отчет за статистическия институт – на тримесечие
 13. Водене на касова книга
 14. Книга за входяща и изходяща кореспонденция
 15. Инвентарна книга
 16. Дневник на трудовите книжки
 17. За самостоятелните кабинети – дневник за годност и периодични проверки на пожарогасителя