ИНСТИТУЦИИ ЗА КОНТРОЛ И ОТЧЕТ

на Общопрактикуващите лекари в България

НЗОК – контролира и може да налага санкции

СРЗИ (Столична регионална здравна инспекция) – контролира и може да налага санкции

– годишен отчет за дейността на лечебното заведение

– отчет на смъртни актове – за всеки акт

– получаване и отчет на зелени и жълти рецепти

– тримесечни отчети за получени и разходвани ваксини

– годишен план за ваксини

– отчет за извършени имунизации на три месеца

– бързо известие за заразни заболявания – за всяко заболяване

ИАМО (изпълнителна агенция „Медицински одит“) – извършва постоянен контрол и мониторинг върху дейността на всички лечебни заведения – контролира и може да налага санкции

НОИ (Национален Осигурителен Институт) – Получаване на болнични листове, 2. Отчет на издадените болнични листове – контролира и може да налага санкции

НАП (Национална Агенция за Приходите) – контрол на фискални устройства, отчет за внесени данъци и осигуровки – контролира и може да налага санкции

Агенция по вписванията – контролира и може да налага санкции

Търговски регистър – ГФО (годишен финансов отчет) за ООД и ЕООД – при невнасянето му в определен от закона срок подлежим на сакция.

Комисия за защита на лични данни – контролира и може да налага санкции

Инспекция по труда – контролира и може да налага санкции

Национален Статистически Институт – събира информация и при неподаването и може да налага санкции

Агенция за закрила на децата – контролира и може да налага санкции

Министерство на образованието – контрол за издаване на медицински бележки за отсъствия на учениците – контролира съвместно с МЗ и може да налага санкции

Изпълнителна агенция по трансплантациите – контролира и може да налага санкции

Регионална инспекция по околната среда и водите – контролира и може да налага санкции

Агенция за метрологичен контрол – за всеки медицински апарат се правят задължителни годишни метрологични проверки – контрол от РЗИ и налагане на санкции

Главна дирекция пожарна безопастност към МВР – за всички лекари със самостоятелно разкрити кабинети – контролира и може да налага санкции

МВР икономически отдел за законен софтуер и хардуер – контролира и може да налага санкции

МВР и Прокуратура – за всеки издаден от нас документ и неговото съдържание, подлежим на проверка.