Ценоразпис административни дейности

Административни дейности
Цена, лв
Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословно състояние (за работа, за управление на МПС, брак и др.)
25.00 лв
Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословно състояние на ученици
15,00 лв.
Медицинска бележка, удостоверяваща здравословно състояние за детска градина и училище
3.00 лв
Попълване на данни в здравноосигурителна книжка
3.00 лв
Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословно състояние необходимо за представяне в друга държава
40,00 лв.
Заверка на здравна книжка (за работа в хранителни, детски и др. заведения), без проба Манту
15,00 лв.
Бл.119 на МЗ (за санаториално-курортно лечение и др.) /зелен талон/
10,00 лв.
Документи за социални грижи/старчески дом
15,00 лв.
Етапна епикриза
10,00 лв.
Вписване данни в ЛАК
5,00 лв.
Документ, удостоверяващ здравословно състояние необходим за представяне пред застрахователна компания
25,00 лв.
Документ, удостоверяващ здравословно състояние необходим за представяне пред допълнителен ЗО фонд
10,00 лв.
Извлечение от досие (предоставяне на информация за здравно състояние)
10,00 лв.
Справка за здравноосигурителен статус
3.00 лв
Справка за ползвани болнични в сайта на НОИ
3.00 лв
Издаване на дубликат на документ
5,00 лв.
Експресно издаване на документ
5,00 лв.

Лицата с непрекъснати осигурителни права не заплащат дейностите, включени в основния пакет